Hoppets Röst | Logga in

Brevkurser

Dela

Evolution: TRO eller vetenskap?

En närmare analys visar att evolutionsläran kräver en otrolig tro. Utsagorna går stick i stäv med vetenskapliga fakta.

Ett tänkvärt citat av prof. H. Nilsson, Lunds universitet:

”Evolutions-doktrinen” har blivit en hämsko för utvecklingen av en exakt biologisk vetenskap.

Slutresultatet av alla mina undersökningar och funderingar är, att evolutionsidén måste förkastas i sin helhet, därför att den alltid leder till motsägelser och luddiga följder, när den prövas mot de empiriska resultaten av artbildning och angränsande områden.

Denna slutsats kan möjligen chockera många.
Men det finns mer att säga.

Mina ytterligare slutsatser är att evolutionsteorin inte kan anses som en harmlös tankekedja inom naturvetenskapen. I stället är denna teori ett allvarligt hinder i biologisk forskning. Som återkommande exempel visar, omintetgör den dragandet av följdriktiga slutsatser, till och med från experimentellt material, därför att allt till slut måste böjas för att passa denna spekulativa teori och en exakt biologisk vetenskap kan inte utvecklas.

[Professor Dr. Heribert Nilsson, “Syntetisk artbildning”]

Kursinnehåll:

EVOLUTION: TRO – eller VETENSKAP?

Religionsfrihet står svensken varmt om hjärtat. “Objektivitet”, “fakta”, “vetenskap” och “vetenskapligt” är honörsord. Vad få svenskar har en aning om är, att de fallit i en fälla. Man behöver inte vara vetenskapsman för se bristen i sammanhang och logik i evolutionslärans tros-satser.

Vi har t.ex. under ca 10 år blivit sagda att schimpansen och gorillan är våra kusiner, att vi har en gemensam anfader, som utvecklades från lägre stående djur för länge länge sedan. Idag kan man vetenskapligt visa att vi INTE har en gemensam anfader. Vi är långt ifrån släkt. Evolution har blivit en ide i människans huvud, som inte längre har stöd i vetenskapliga fakta.

Frågan är: hur länge skall det dröja innan tillräckligt många har insett det, så att vi kan få en ändring i vårt utbildningssystem till stånd? Hur länge skall man trakassera och till och med ta jobbet ifrån de vetenskapsmän, som törs säga att “kejsaren är naken”.

Att evolutionsläran är en religion, säger även vissa evolutionister. Michael Ruse, professor i filosofi och zoologi vid Guelph Universitet säger: “Evolution körs fram av sina anhängare som något som är mer än vetenskap. Evolution förs ut som en ideologi, en sekulär religion – ett fullfjädrat alternativ till kristendom, med mening och moral.”

För att förstå hur ihåliga argumenten är blir det nödvändigt att läsa lite “latin”. Vad jag menar med det är, att vi har en situation helt lika den som rådde under den s.k. mörka medeltiden. Varför hette det den mörka medeltiden? Jo, befolkningen hölls i mörker när det gällde Bibelns innehåll.

Bibeln var skriven på latin, ett språk som bara de s.k. “lärde” (prästerna) behärskade. De hade tolkningsföreträde och förvanskade budskapet i Bibeln till den grad att människor hamnade i prästernas våld av ångest och fruktan. Prästerna hade det högsta anseendet på den tiden.

Idag har vi en situation, liknande den på den mörka medeltiden. Men idag är det vetenskapsmännen, som har tolkningsföreträde. De påstås sitta inne med svaren på livets frågor och evolutionsläran har blivit deras religion. Den som inte tror på evolutinslärans grundsatser riskerar att antingen inte komma in på sin önskade utbildning, eller att förlora sitt jobb.

Det är dags för en ny “Reformation”, där lögnerna avslöjas, där fakta presenteras utan att ha blivit inlagda i evolutionslärans tolkning.

Vad behandlas

Eftersom evolutionslärans grundläggande axiom är: “människan är bara en produkt av slumpen och naturligt urval över lång tid”, har kursen dessa tre huvudämnen: TID, SLUMP och NATURLIGT URVAL.

Men för att komma in i bilden ordentligt, startar kursen med tre studiebrev med en grundläggande introduktion till temat.

 

ANMÄLAN TILL BREVKURS